education - חינוך חוק חופש המידע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט - *‎1999

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו-19 לחוק חופש המידע, תשנ"ח– 1998 (להלן — החוק),

חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 

1.

אגרת בקשה

הודעה תשע"ד - 2013

אגרת בקשה לקבל מידע, תהיה בסכום של 20 שקלים חדשים.

2.

אגרת טיפול

הודעה תשע"ד - 2013

אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו, בחינת אפשרות מסירתו והכנתו לקראת מסירה  והטיפול בו (להלן – אגרת טיפול), תהיה בסכום של  30 שקלים חדשים לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה  הרביעית.

3.

אגרת הפקה

הודעה תשע"ד - 2013

א. אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 0.20 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.49 שקלים חדשים לתקליטור מחשב שנמסר.

ב. היה המידע מוקלט, מוסרט, מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטלית נתיקה - יישא המבקש, בעלות ההפקה או ההעתקה הממשיות של המידע.

3.א

הוזלת עלויות הפקה

רשות ציבורית תמסור למבקש את המידע באמצעי המוזיל במידה המרבית את עלויות ההפקה, זולת אם יש בכך הכבדה בלתי סבירה על עבודת הרשות או שהמבקש הביע התנגדותו למסירת המידע בדרך זו.

4.

התחייבות לשאת בתשלום האגרות

הודעה  תשע"ד - 2013

א. המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן - המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 149 שקלים חדשים.

ב. היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 149שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

ג. הודיע הממונה למבקש כאמור בתקנת משנה (ב), לא ימשיך הממונה בטיפול בבקשה עד שיודיע המבקש על הסכמתו לשאת בעלות המשוערת, והפקיד את הסכומים או המציא את הערובות, לפי הנדרש.

5.

מסירת מידע

א. החליטה הרשות הציבורית להעמיד מידע לרשות המבקש,  כאמור בסעיף 7(ד) לחוק, יודיע לו הממונה על סכומי אגרת הטיפול ואגרת ההפקה שחושבו כאמור בתקנות 2 ו-3, והמבקש ישלם את הסכום כתנאי לקבלת המידע.

ב. משלוח מידע למבקש, ייעשה על חשבונו של המבקש.

6.

פטור

(תק' תשס"א - 2001)

א. מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת בקשה, וכן מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה החל בשעה הרביעית.

ב.מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם-1980, או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, שהציג אישור ניהול תקין מאת הרשם המוסמך על פי דין, ופועלת לקידום מטרה ציבורית, וכן מידע שמבקש אדם הדרוש לו לצורך מחקר אקדמי, פטורים מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות, החל בשעה הרביעית;

לעניין תקנת משנה זאת, "מטרה ציבורית" – כהגדרתה בסעיף 9(2)(ב) לפקודת מס הכנסה.
ג. הודיע המבקש כי אין ביכולתו לשלם את האגרה והציג אישור על קבלת גמלה, פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות, החל בשעה הרביעית.
 בתקנת משנה זו, "גמלה" – אחת מאלה:
(1) גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;
(2) תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972;
(3) תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 או לפי סעיף 4ד לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;
(4) תשלום לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, התשנ"ב-1992;
(5) קיצבה חודשית מלאה לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, שניתנת לנכה הזכאי אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה.

ד.רשות ציבורית לא תגבה אגרת הפקה אם סכומה אינו עולה על 10 שקלים חדשים

6.א

חריגה מהמועדים הקבועים בחוק

רשות ציבורית שלא טיפלה בבקשה לקבלת מידע לפי מועדים הקבועים בחוק, לרבות אם לא האריכה את המועדים לפי סעיף 7 לחוק, לא תגבה אגרות טיפול והפקה.

7.

הצמדה

א. בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ב. הסכומים הנקובים בתקנות 1 עד 4, יעודכנו ב-1 באוקטובר של כל שנה, בשיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש ספטמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר של השנה שקדמה לה.
ג. סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה (ב), יעוגל כלהלן:

  1. אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים - לא יעוגל;
  2. אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים - יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש תעוגל כלפי מעלה.

ד. המנהל הכללי של משרד המשפטים, יפרסם בהודעה ברשומות את שיעורי האגרות, כפי שעודכנו לפי תקנת משנה (ב)

7.א

דרך תשלום האגרות

א. רשות ציבורית תפרסם במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט שלה, אם יש כזה, את דרכי תשלום האגרות.

ב. הרשות תאפשר לשלם אגרת בקשה במועד הגשת הבקשה או לפניו.

8.

ערעור

על החלטת הממונה לפי תקנות אלה רשאי המבקש לערער, בתוך 30 ימים מיום מסירת החלטת הממונה, לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצא משרדו של הממונה.

9.

דחית מועדים

א. המועדים הקבועים בסעיף 7 לחוק, יימנו מיום קבלת הבקשה על ידי הממונה או מיום תשלום אגרת הבקשה, לפי המאוחר.

ב. במנין המועדים האמורים בסעיף 7 לחוק לא יבוא -

  1. פרק הזמן שבין הודעת הממונה לפי תקנה 5, לבין תשלום הסכום הנדרש;
  2. אם הפעיל הממונה את סמכותו לפי תקנה 4(ב) - פרק הזמן שבין הודעת הממונה, לבין הפקדת הסכום או הערובה לתשלומה, לפי הענין.

10.

סייג לתחולה

תקנות אלה, למעט תקנה 3, לא יחולו על בקשה למידע, אשר יש להעמידו לרשות הציבור לפי סעיף 6 לחוק.

11.

תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.

 

א' בסיון תשנ"ט (‎16 במאי ‎1999)

 

צחי הנגבי
שר המשפטים

 

 

* פורסמו ק"ת תשנ"ט מס' 5976 מיום 28/5/1999 עמ' 860

 

תוקנו ק"ת תש"ס: מס' 6002 מיום 20.10.1999 עמ' 40 — הודעה תש"ס–1999; תחילתה ביום 1.10.1999. מס' 6059 מיום 27.9.2000 עמ' 952 — הודעה (מס' 2) תש"ס–2000; תחילתה ביום 2.10.2000.

 

ק"ת תשס"א מס' 6090 מיום 1.3.2001 עמ' 500 — תק' תשס"א–2001.

 

ק"ת תשס"ב מס' 6129 מיום 25.10.2001 עמ' 56 — הודעה תשס"ב–2001.

 

ק"ת תשס"ד מס' 6278 מיום 22.12.2003 עמ' 89 – הודעה תשס"ד-2003; תחילתה ביום 1.10.2003.

 

ק"ת תשס"ה מס' 6361 מיום 17.1.2005 עמ' 325 – הודעה תשס"ה-2005; תחילתה ביום 1.1.2005.

 

ק"ת תשס"ו מס' 6428 מיום 10.10.2005 עמ' 10 – הודעה תשס"ו-2005; תחילתה ביום 1.10.2005.

 

ת"ט ק"ת תשס"ו מס' 6434 מיום 8.11.2005 עמ' 86.

 

ק"ת תשס"ז מס' 6553 מיום 16.1.2007 עמ' 472 – הודעה תשס"ז-2007; תחילתה ביום 1.10.2006.

 

ק"ת תשס"ח: מס' 6617 מיום 16.10.2007 עמ' 60 – הודעה תשס"ח-2007; תחילתה ביום 1.10.2007.

 

מס' 6714 מיום 25.9.2008 עמ' 1615 – הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.10.2008.

 

ק"ת התשנ"ט: מס' 6816, מיום ו' בתשרי התש"ע, 24/9/09 עמ' 860: התשס"ח עמ' 1615.

 

ק"ת  6932, מיום כ"ט בתשרי התשע"א, 07/10/10

 

ק"ת  7184, מיום ח' בכסלו התשע"ג, 22/11/12

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/12/2015    

עדכוני rss