education - חינוך המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
יידיש
 
 

לראשונה יצאה תכנית לימודים ביידיש


 

אתר המקצוע - יידיש


 

יידיש ותרבותה הן חלק אינטגרלי חי ומשמעותי מהמורשת הרוחנית של עם ישראל.

הלשון והיצירה בה משמשות ביטוי למגוון ערכיה הדתיים והמוסריים, הלאומיים וההומניסטיים, האמנותיים והאסתטיים של היהדות. הן מהוות גם עדות לדרכי שימורם וטיפוחם, פיתוחם ופירושם של ערכים אלה לנוכח התהליכים ההיסטוריים שפקדו את היהודים במרוצת הדורות (ובעת החדשה את רובם המכריע) ועל פני שטח גאוגרפי נרחב ביותר.


 

יידיש – שפה ותרבות


 

תכנית לימודים לחטיבה העליונה בבית הספר הכללי והדתי

מסמך רציונל לתכנית

תוכנית למודים ללמידה משמעותית לתלמידי החטיבה העליונה לשנת הלמודים תשע"ז

נושאים ללמידה משמעותית לשנת הלמודים תשע"ז

שאלוני בגרות לדוגמה תשע"ו


 

תכנית לימודים להשכלה כללית


 

מסמך התכנית


 

תמונות מאירוע פתיחת המרכז להנחלת שפת היידיש ותרבותה במכללת לוינסקי לחינוך.

הזמנה חגיגית לרגל פתיחת המרכז להנחלת שפת היידיש ותרבותה


 


 

קטע מדברי ד"ר מרדכי יושקובסקי, מדריך ארצי להוראת היידיש, מתוך כנס בנושא "היידיש והאמנויות בראי השואה" מטעם המזכירות הפדגוגית, שהתקיים ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, בשיתוף עם המרכז להנחלת שפת היידיש ותרבותה ע"ש פרידלנד במכללת לוינסקי

 
 

 

עמוד זה מכיל קישורים לאתר חיצוני שאינו אתר משרד החינוך. תוכן האתר החיצוני לאתר המשרד, לרבות הפרסומות הכלולות בו, הינו באחריות בעל האתר ואינו באחריות משרד החינוך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/05/2019  

עדכוני rss