education - חינוך לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
דבר המפמ"ר
 

 

מורים ותלמידים יקרים,

ממטרותיו של חוק חינוך ממלכתי (1953, תוקן בשנת 2000) הן:

 

ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל. (סעיף 3); לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל (סעיף 1); לפתח יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ, לנופיה, לחי ולצומח (סעיף 10).

 

כל מטרות אלה, מופיעות במטרותיו ובבסיס תכנית המקצוע לימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה: המקצוע עוסק בלימוד שיטתי של אתריה, נופיה, טבעה ותולדותיה של ארץ ישראל לדורותיה. כל אלה בהתייחס לאוכלוסייה היהודית ולתרבויות השונות שהיו כאן בעבר ובהווה.

 

מחוק זה, נגזרת חובתנו לעסוק בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה וללמד בכל גיל את ההקשר ההיסטורי, התרבותי והערכי של ארצנו. מטרתנו היא לחשוף את התלמידים – אזרחי ישראל ומנהיגי העתיד של מחר- להיסטוריה העשירה, לשרידי המורשת התרבותית של הארץ. תכנית הלימודים מאפשרת לטפח את המודעות לשמירה על עתיקות הארץ, להכיר ולחבר את התלמידים לסביבה הקרובה אליהם. מעל לכל היא מחדדת את המחויבות לעבר כחברה וכקהילה ואת הבנת הצורך בשמירה ובחקר עתיקות ארצנו.

 

התכנית מפגישה את התלמידים עם ההיסטוריה והריאליה החומרית שהתגלתה בארץ ובאמצעותם הם יכולים לשחזר את העבר. היא מתמקדת בהתפתחות האנושית והטכנולוגית מראשית האנושות, דרך תהליכים מדיניים וחברתיים שהתרחשו בארץ ובמזרח הקדום. זאת ועוד; ייחודו של המקצוע הוא בלמידה החוץ כיתתית- בשטח. הוראה ייחודית זו מזמנת פיתוח ערכים ובראשם: טיפוח זיקה לארץ ישראל, לנופיה, לאתריה ולתולדותיה.

 

משום כך אנו מבקשים להפוך את הלימודים לחווייתיים, משמעותיים, ערכיים ובזיקה ישירה לאתרי השטח.

 

הנחות באתרים

גם השנה תקפים ההסכמים כפי שהיו בשנים הקודמות עם מספר אתרים על הנחות בכניסה לאתרים לתלמידי המגמה, אך הנחות אלה ינתנו למי שעדכן נתונים. המבקשים לבקר עם תלמידיהם בעיר דוד, חפירות הכותל, מוזיאון ארצות המקרא ומגדל דוד ולזכות בהנחה יפנו אלי בדוא"ל יציינו תאריך, שם בית הספר ומספר משתתפים, ונדאג לכך ששובר ההנחה ימתין בקופה. אנו נשתדל להרחיב הסכמים אלה, כך שאתרים נוספים יכללו בהסדר.

 

השתלמויות

כחלק מהכשרת המורים וחשיפה לחידושים במקצוע- אנו נקיים השנה שני סוגים של השתלמויות. האחד, חידושים בהוראת המקצוע- סיורים בשטח. סיורים אלו יתמקדו בחידושים שהתגלו באתרים וכן בדרכים הפדגוגיים ללמידה החוץ בית ספרית. השני, השתלמות מתוקשבת. כחלק ממערך הלמידה בשנים האחרונות אנו נחשוף את המורים לכלים שונים בהם ניתן להעזר הן בלמידה בכיתה והן בלמידה החוץ בית ספרית. על השתלמויות אלו תבוא הודעה בתחילת השנה ויש לעקוב באתר אחר העדכונים בנושא.

 

פרסים

כבכל שנה נחלק חלוקת פרסים לעבודות חקר מצטיינות, בתי ספר ומורים המצטיינים בהוראת לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה. מורים המעוניינים להגיש עבודות מצטיינות ולהגיש מועמדות לבתי ספר מצטיינים מתבקשים למלא טפסים הנמצאים באתר.

 

האתר ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, פתוח לכל מי שמתעניין בתחום, ושואף לדעת מה מתרחש בו במערכת החינוך. באתר תוכלו למצוא מגוון של כלי עזר ומידע אודות תכניות הלימודים, השתלמויות, אתרים וספרים מומלצים, וכמובן – כתובת לשאלות ופניות.

 

בברכת שנה של עשייה חינוכית, ערכית, פוריה ומבורכת

ד"ר אפרת זילבר

מפמ"ר לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/09/2019