education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 
השפה הספרדית וחשיבות הוראתה בישראל
 
 

פתח דבר

לימוד הספרדית זוכה להתעניינות רבה בארץ ובעולם בעקבות עליית מעמדה של השפה הספרדית בין השפות המדוברות בעולם. לומדי הספרדית הפוטנציאליים בבתי הספר בארץ אינם רק תלמידים עולים דוברי ספרדית או ילדיהם של עולים מארצות דוברות ספרדית כפי שזה היה בעבר, אלא גם תלמידים שאינם יודעים את השפה כלל ומעוניינים לרכוש אותה ממניעים שונים.

 

תכנית לימודים זו להוראת הספרדית כמקצוע בחירה בחטיבה העליונה היא מהדורה מעודכנת של התכנית שפורסמה בשנת ה'תשס"ב (2002). העדכון נעשה בעקבות משוב שהצטבר במשך שנות הפעלתה של התכנית הקודמת ובשל שינויים שחלו בהרכב קהל היעד של התכנית. כמו כן, מטרת העדכון הייתה להתאים את התכנית למדיניות המשרד בתחומי ההישגים נדרשים, ההערכה וטיפוח החשיבה, ולמדיניות של האיחוד האירופי בתחום הוראת שפות זרות. לאור כל אלה מוצגים בתכנית: רשימה חדשה של יצירות ספרות, שש מודולות המשלבות את התכנים בתחומי השפה, התרבות והספרות ברמות השונות של לימוד הספרדית, וההישגים המצופים בשלוש נקודות זמן על פני רצף ההוראה והלימוד של השפה.

 

שינויים אלה מטרתם לשפר את תהליך ההוראה והלמידה של השפה ולהביא את הלומדים להישגים טובים יותר. כל השינויים מחזקים את התפיסה הרעיונית של התכנית שבבסיסה ראיית השפה כישות חיה ומתחדשת, ראייה המחייבת במהלך הוראת הספרדית ולימודה, התייחסות הן לפן התקשורתי והן לפן התרבותי של השפה. 

 

  למסמך בעברית

למסמך המלא בספרדית Spanish

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/09/2019