education - חינוך מפמ''ר מדעי החברה
 
   
 
 
 
 
 
 
כלכלה
תכנית הלימודים וחומרי עזר
 

תכנית הלימודים בכלכלה תש"ף

 

 תכנית הלימודים בכלכלה בהלימה לשעות הלימוד לשנהל תשע"ד

 על התכנית

 שתי יחידות הלימוד

יחידת לימוד שלישית- סוגיות במאקרו כלכלה

יחידת לימוד רביעית- נושאים נבחרים בכלכלת ישראל

 

 

עזרי הוראה

מבחני בגרות -  דוגמאות לשאלות לפי נושאים מבחינות בגרות

קבוצת דיון

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/09/2019    

עדכוני rss