education - חינוך עברית בחינוך הערבי
 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים ביסודי
 

תכנית מותאמת במקצוע עברית בבתי ספר ערביים מבוססת על תכנית הלימודים "עברית כשפה שנייה – תכנית לימודים בבתי הספר הערביים לכיתות ג'-י"ב", תשע"ב, (ראו ג'-ד' עמ' 23- 26, ראו ה'-ו' עמ' 38- 43).

 

הצענו מספר חלופות בהערכה, שהמורים יכולים לבחור מביניהן או לחלופין לבחור בחלופה אחרת. החלק של ה- 70% מהתכנית הוא בעצם הליבה של המקצוע ואנחנו מצפים שכל תלמיד ילמד ליבה זו. החלק של ה- 30% מהתכנית הוא בעצם נושאים לבחירת צוות המורים בבית הספר ולשיקולו המקצועי על פי רמת התלמידים.

 

תלמידי כיתות ג'- ו' בשנה"ל תשע"ה ילמדו לפי התכנית המותאמת.

 

בלמידה משמעותית אנו מצפים לבניית חווית למידה מעצימה ומניעה, והשימוש בטכנולוגיה יהיה חלק בלתי נפרד מלמידה זו. מורים יהיו חייבים לבנות יחידות לימוד סביב נושאים נלמדים בדרכי הוראה המטפחות למידה משמעותית. מערך הפיקוח וההדרכה יסייע בידם.

 

בתכנית המותאמת נשמרו עקרונות בסיסיים בלימוד שפה שנייה כגון: טיפוח אוריינות שפתית, טיפוח אופנויות שפה, מפגש תרבויות ודגש על ראשית קריאה וכתיבה.

 

מסמך תכנית הלימודים לתלמידי כיתה ג'- ו' בשנת הלימודים תשע"ה

 

ההישגים המצופים ביסודי

מסמך ההישגים המצופים המובא כאן מצטרף ומשלים את מסמכי תכניות הלימודים המפורטות ואת מסמכי ההלימה ולמעשה מהווים תמצות ומיקוד שלהם. נדגיש כי בתהליכי תכנון ההוראה-למידה-הערכה ראוי לפיכך להתבסס על שלושת סוגי המסמכים ולא להסתפק רק בהתייחסות למסמך ההישגים המצופים.

 

כמו כן, יש לראות את המסמך המפרט את ההישגים המצופים כחלק מציר אורך של תכנון פדגוגי שניים עשר שנתי.

 

מסמך ההישגים המצופים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/07/2021  

עדכוני rss