education - חינוך ספרי לימוד
 
 
 
 
 
 
 
 
לוח הודעות 
 
 

תאריך

מה חדש

 

17.9.20

פורסמה רשימה מעודכנת של ספרי לימוד מאושרים לדוברי עברית ולדוברי ערבית לשנה"ל התשפ"א, לאחר חתימת צו המחירים.

 

13.5.20

פורסמה רשימת ספרי לימוד מאושרים לדוברי עברית ולדוברי ערבית לשנה"ל התשפ"א.

 

22.4.20

פורסמה רשימה עדכנית של ספרי לימוד דיגיטליים מאושרים.

 

26.2.20

פורסם סיכום החלטת ועדת המחירים לשנת 2020.

 

18.12.19

הזמנה לכנס לכותבי חומרי לימוד בתחום הדעת סוציולוגיה.

 
 

9.9.19

צווי פיקוח מחירים לשנה"ל התש"ף לדוברי עברית (חוברת מס' 8266 עמ' 3611)  ולדוברי ערבית (חוברת 8267 עמ' 3839) פורסמו ברשומות ביום 2.9.19.

 

2.9.19

הנחיות למעריכי ספרים בתקן מתקדם וחומרי לימוד דיגיטליים

 

12.8.19

פורסם קול קורא למעריכי ספרי לימוד.

 

15.7.19

פורסם קובץ סופי של ספרי לימוד מאושרים לשנה"ל התש"פ לדוברי עברית ולדוברי ערבית.

 

1.7.19

פורסם קובץ מעודכן של ספרים דיגיטליים מאושרים לשנה"ל התש"פ.

 

19.6.19

פורסם קובץ מעודכן של ספרי לימוד מאושרים לשנה"ל התש"פ לדוברי עברית.

 

12.6.19

פורסמה רשימה מעודכנת של יצירות מקור ביהדות.

 

10.6.19

פורסמה רשימה מעודכנת של ספרים לדוברי אנגלית.

 

29.5.19

סיכום דיון ועדת המחירים - סל תשומות לאחר שימוע - מיום 12.5.19.

 

6.5.19

פורסם קובץ טיוטה ראשוני של ספרי לימוד מאושרים לשנה"ל התש"פ לדוברי ערבית.

 

29.4.19

פורסם קובץ טיוטה ראשוני של ספרי לימוד מאושרים לשנה"ל התש"פ לדוברי עברית.

 

11.4.19

פנייה נוספת למו"לים לקבלת נתונים בהתאם לנכתב בסיכום דיון של ועדת המחירים.

 

8.4.19

פנייה למו"לים לקבלת נתונים בהתאם לנכתב בסיכום דיון של ועדת המחירים.

 

8.4.19

טופס מעודכן לחידוש אישור מוצר דיגיטלי

 

4.4.19

קישור לפרוטוקול ועדת המחירים בנושא סל תשומות, שפורסם ביום 4.4.2019.
 

27.2.19

סיכום דיוני ועדת המחירים בעניין הפרדת נתוני ההשאלה בין מגזר עברי לערבי.

 

3.10.18

צווי פיקוח המחירים לשנה"ל התשע"ט לדוברי עברית  ולדוברי ערבית  פורסמו ברשומות ביום 2.10.18.

 

17.9.18

צו המחירים נחתם על-ידי שר החינוך ושר האוצר והועבר למשרד המשפטים לפרסום.

 

12.9.18

פורסמה רשימה מעודכנת של ספרי הלימוד המאושרים לשנה"ל התשע"ט לדוברי ערבית.

 

22.8.18

פורסמה רשימה מעודכנת של ספרי הלימוד המאושרים לשנה"ל התשע"ט לדוברי עברית.

 

30.7.18

סיכום דיון ועדת המחירים לקראת פרסום צו המחירים לשנת 2018 עבור שנת הלימודים תשע"ט.

 

29.7.18

סימולטור מעודכן לבחינת מחיר שפורסם לספר.

 

23.7.18

פורסמה רשימת ספרי לימוד דיגיטליים מאושרים ורשימת סביבות תוכן דיגיטליות מאושרות לשנה"ל התשע"ט.

 

23.7.18

הזמנה לכנס למפתחי חומרי למידה בפסיכולוגיה.

 

20.6.18

סימולטור מעודכן לבחינת מחיר לספר לימוד מודפס. על מנת לתמחר ספרים למגזר הערבי יש להזין בתחום הדעת "אחר – מגזר ערבי".

 

20.6.18

מכתב למנהלי בתי הספר בחינוך הממלכתי בעניין ספרי לימוד בתנ"ך.

 

11.6.18

פורסמה רשימה מעודכנת של ספרי לימוד מאושרים לדוברי ערבית, לשנה"ל התשע"ט.

 

6.6.18

פורסמה רשימה מעודכנת של ספרי לימוד מאושרים לדוברי עברית לשנה"ל התשע"ט.

 

7.5.18

הזמנה לכנס למפתחי חומרי למידה בהיסטוריה לחינוך הממלכתי-דתי.

 

18.4.18

קובץ זמני של ספרי לימוד בערבית לשנה"ל התשע"ט.

 

17.4.18

הודעה למו"לים

קובץ זמני של ספרי לימוד בעברית לשנה"ל התשע"ט.

 

14.3.18

הזמנה למו"לים ולמפתחי חומרי למידה בתחום הדעת "תקשורת".
 

24.1.18

הודעה למו"לים ולמפתחי חומרי למידה על שינויים עתידיים בתכניות הלימודים.

 

16.10.17

פורסמה רשימה מעודכנת של ספרי הלימוד המאושרים לדוברי עברית לשנה"ל התשע"ח.

 

18.9.17

מצגת מכנס ספקי תוכן דיגיטלי מיום 3 בספטמבר 2017.

 

28.8.17

פורסמה רשימה מעודכנת של ספרי הלימוד המאושרים בעברית ובערבית לשנה"ל התשע"ח, נכון לתאריך 28.8.17.

 

23.8.17

צווי פיקוח המחירים לשנה"ל התשע"ח, לדוברי עברית ולדוברי ערבית,  פורסמו ברשומות ביום 9.8.17.

 

17.7.17

עדכון לצו המחירים מיום 28 ביוני 2017.

 

5.6.17

פורסמה רשימה מעודכנת של ספרי הלימוד המאושרים בעברית ובערבית לשנה"ל התשע"ח.

 

29.5.17

פורסמה רשימת ספרי הלימוד המאושרים באנגלית לדוברי אנגלית לשנה"ל התשע"ח .

 

4.4.17

פורסמה רשימת ספרי הלימוד המאושרים לשנה"ל התשע"ח

 

13.2.17

הודעה למו"לים

קובץ זמני של ספרי לימוד מאושרים בעברית  ובערבית

 

1.1.17

עברנו למשכננו החדש בקומה 2, חדרים 228,230.

 

21.9.16

מודל מעודכן לקביעת מחיר מרבי של ספרי לימוד, בעקבות ביצוע שני תיקונים של "טעויות סופר" שנפלו במודל שפורסם באייר התשע"ו, מאי 2016.

 

20.9.16

 צו המחירים פורסם ברשומות

 

6.6.16

 רשימת ספרי הלימוד המאושרים למגזר היהודי והערבי ומחיריהם לשנת הלימודים התשע"ז עודכנה.

 

15.5.16

מודל מעודכן לקביעת מחיר מרבי של ספרי הלימוד

 

סימולטור מעודכן לתמחור ספרי הלימוד

 

החלטות ועדת המחירים

 

 

 

6.3.16

הנגשת חומרי לימוד לתלמידים במדינת ישראל: בין רצוי למצוי

 

עמיתים לומדים ממחקר: הנגשת חומרי לימוד לתלמידים במדינת ישראל בין רצוי למצוי

או: גלגוליו של ספר לימוד/חומרי למידה

 


14.2.16

פניה לקבלת עמדות הציבור למודל ההתמחור המעודכן 

מודל מעודכן לקביעת מחיר  מרבי של ספרי הלימוד

 


8.2.16

במקצוע לימודי ארץ ישראל קיימת תוכנית לימודים מאושרת שחודשה בשנת 2011 וניתן להגיש בעבורה ספרי לימוד. קימת גם תוכנית לימודים מותאמת לדרוזים ולחרדים, גם למגזרים אלה ניתן להגיש סיפרי לימוד.

 
 


16.12.15

 התר עבודה נוספת לעובדי הוראה

חוזר זה מפרט את הנהלים וההנחיות לקבלת היתר לעבודה נוספת של עובדי הוראה שהם עובדי מדינה.

 


15.11.15

לאור אי ההבנות שהיו ברצוננו להפנות את תשומת לבכם לעובדה כי :

חומרי הלמידה אינם מתחלקים על פי המבחנים הפנימיים והחיצוניים    (30% ו-70%) ,

אלא נשארים ברמה של 100% ואמורים להכיל/להתייחס לכל תכנית הלימודים באותו תחום הדעת.

כל המציע לבנות חומרי לימוד אשר יהיו מבוססים על חומרים חלקיים אינו מקיים את מדיניות המשרד.

 


11.11.15

התקבלה החלטה של חברי ועדת המחירים המשותפת למשרד החינוך ולמשרד האוצר, הפועלת מכוח חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו- 1996 כי בשנה"ל תשע"ו מחירו המרבי של ספר לימוד דיגיטלי, שנמכר ללא שמצורף לו ספר לימוד מודפס, יהיה  54% מהמחיר המרבי של ספר לימוד מודפס המקביל לו. בכוונת משרד החינוך לפעול לשינוי צו הפיקוח על המחירים בהתאם להחלטה זו.

 

 
 
 

 

27.5.15

הודעות חשובות לגבי ספרי לימוד במקצוע ספרות

אסופה / מקבץ יצירות ספרות

ספרי לימוד במקצוע ספרות בחטיבת הביניים

 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/09/2020    

עדכוני rss