education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מידע מלא, הבהרות ועדכונים שוטפים 

באתר למורי המקצוע

*

כחלק מתהליך הטמעת תכנית הלימודים, מושם דגש על פיתוח היכולות להוראת המקצוע באופן חווייתי ומשמעותי, אשר יעודד שיח מברר זהות.
לשם כך, הוקצה תקציב לתמיכה בפעילויות חווייתיות לבתי ספר המקצים את מספר השעות הנדרש בחוזר מנכ"ל ללימוד המקצוע

קול קורא לבתי הספר ואפשרות להגשת בקשות סבסוד לתשפ"ב יתפרסמו בחצית חודש אוקטובר 2021.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/09/2021    

עדכוני rss