education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
חומרי למידה לתשע"ט - תש"פ
 


החל משנת הלימודים תשע"ט יש חובה ללמד את תחום הדעת תרבות יהודית-ישראלית לפי תכנית הלימודים החדשה בכל השכבות.


לכיתות א', ב':  תוכלו למצוא חומרי למידה ויחידות מתוקשבות באתר המקצוע.

שימו לב! במהלך החודשים הקרובים יועלו לאתר יחידות נוספות שמשלבות שני תחומי דעת: תרבות יהודית-ישראלית וחינוך לשוני, ונכתבו על ידי צוותים משותפים מתחומים אלו. יחידות אלו יתאימו להוראה בשעות החינוך הלשוני ו/או תרבות יהודית-ישראלית.


לכיתות ג - ט:

אושרו ופורסמו ספרי לימוד לכל שכבות הגיל. ראו פירוט להלן.

ניתן למצוא חומרי למידה ויחידות מתוקשבות גם  באתר המקצוע.
במהלך השנה מתווספים חומרים נוספים. מומלץ לעקוב אחר האתר. ניתן להירשם לרשימת הדיוור וקבל עדכונים תקופתיים על חומרים חדשים.


ספרי הלימוד המאושרים לפי תכנית הלימודים החדשה:


שכבה ג'


 •  מפתחות שבין אדם לחברו, הוצאת  חל"ד- מפעלים חינוכיים, דנאקוד  1172-930, מחיר מירבי (כולל מע"מ) 55 ש"ח

 •  של"י ושלכם שערים לתרבות יהודית- ישראלית, הוצאת תל"י, דנאקוד 1131-200053, מחיר מירבי (כולל מע"מ) 48 ש"ח שכבה ד'


 • מפתחות לערבות הדדית, הוצאת חל"ד- מפעלים חינוכיים, דנאקוד 1172-940, מחיר מירבי  55 ש"ח

 • של"י ושלכם שערים לתרבות יהודית- ישראלית, הוצאת תל"י, דנאקוד 1131-200054, מחיר מירבי 48 ש"ח


שכבה ה':


 • בשבילי העם היהודי, הוצאת התנועה ליהדות מתקדמת, דנאקוד 1174-10, מחיר מירבי 51.8 ש"ח 

 • יחד בשרשרת הדורות, הוצאת מודן, דנאקוד 2000534738, מחיר מירבי 55 ש"ח

 • מפתחות לאדם, עם ומקום, הוצאת חל"ד – מפעלים חינוכיים, דנאקוד 1172-950, מחיר מירבי 55 ש"ח

 • של"י ושלכם שערים לתרבות יהודית-ישראלית, הוצאת תל"י, דנאקוד 1131-733357, מחיר מירבי 48 ש"ח


שכבה ו'


 • מפתחות לעצמאות ואחריות, בהוצאת חל"ד- מפעלים חינוכיים, דנאקוד 1172-960, מחיר מירבי 55 ש"ח

 • של"י ושלכם שערים לתרבות יהודית-ישראלית, הוצאת תל"י, דנאקוד 1131-733359, מחיר מירבי 48 ש"ח
 • יחד בשרשרת הדורות, הוצאת מודן, דנאקוד 2000534707, מחיר מירבי 55  ש"ח

 


שכבה ז' 


 • חיים בתוך סיפור, הוצאת תכנית בארי- מכון הרטמן, דנאקוד 1113-334037, מחיר מירבי  51.50 ש"ח

 • עת לעשות: על אחריות ועל מעורבות, הוצאת המכון למורשת בן גוריון והמדרשה באורנים כנרת- זמורה- דביר, דנאקוד 11002289 מחיר מירבי  59 ש"ח

 • שבילי תרבות, הוצאת מטח, דנאקוד 78-2032020, מחיר מירבי 64 ש"חשכבה ח'


 • שבילי תרבות, הוצאת מט"ח, דנאקוד 78-2032022, מחיר מירבי 63 ש"ח

 • שונים ומשנים את העולם, הוצאת תכנית בארי-מכון הרטמן, דנאקוד 113-334033, מחיר מירבי 55 ש"ח

 • עת תלקן, הוצאת המכון למורשת בן-גוריון והמדרשה באורנים כנרת-זמורה-דביר, דנאקוד 11002412, מחיר מירבי 52 ש"חשכבה ט'


 • גיליונות יחסים, נכתב ע"י משרד החינוך, הוצאת לוני כהן, דנאקוד 186-3012043, מחיר מירבי (כולל מע"מ 10 ₪)  גיליונות יחסים זמינים גם להורדה באתר המקצוע, בחומרי למידה לכתה ט'

 • להיות אדם, נכתב ע"י משרד החינוך, הוצאת לוני כהן, דנאקוד 186-3354, מחיר מירבי 25 ש"ח


 רשימת ספרי הלימוד המאושרים בתרבות יהודית-ישראלית

תוכלו למצוא את רשימת הספרים המעודכנת גם בקובץ המעודכן של אגף ספרי לימוד.


שימו לב!


בתי ספר בתכנית השאלת ספרי לימוד שרכשו/החליפו ספר בעקבות שינוי בתכנית הלימודים יקבלו סיוע כספי מהמשרד במידה וייכנסו לגירעון בעקבות הרכישה בהתאם להחלטת ועדת חריגים. דבר זה ייעשה באמצעות פניה ישירה של בית הספר לוועדת החריגים של פרויקט השאלת ספרי לימוד. פרטים נוספים ניתן לקבל כאן. 


לשאלות נפוצות אודות הטמעת התכנית בתשע"ט (לרבות שימוש בספרי לימוד)


לשאלות נוספות כתבו לנו.


 


קו מפריד  

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/06/2019    

עדכוני rss