education - חינוך תורה שבעל פה בחינוך ממלכתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 תכנית הלימודים בתורה שבעל פה לחטיבה העליונה
 

תכנית הלימודים בתורה שבעל פה לחטיבה העליונה בבית הספר הכללי פותחה על ידי ועדת תכנית שמונתה על ידי מנהלת האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים. התכנית אושרה על ידי ועדת המקצוע ועל ידי יו"ר המזכירות הפדגוגית. מהדורה זו מובאת באתר לידיעת מורים, מדריכים, מנחים, מרכזי מקצוע וכותבי חומרי למידה.

 

היסוד המארגן של יחידות הלימוד הוא נושאי. נבחרו מקורות העוסקים בנושאים רלוונטיים אקטואליים לחברה בת זמננו. לימוד הנושאים מזמן דיון בערכים חברתיים ומוסריים, יהודיים ואוניברסליים גם יחד. תפיסת "אוריינות הטקסט התלמודי" הועמדה במוקד תהליך ההוראה-למידה. המטרה היא לפתח בהדרגה אצל הלומדים יכולות הנדרשות לתהלוך עצמאי של הטקסטים בלשון חז"ל על סוגותיהם העיקריות: משנה, תלמוד, מדרש.

 

מטרות עיקריות נוספות הן היכרות כוללת של "מאפייני תרבות חז"ל" וחשיפת התשתית הערכית של המקורות.

 

 חלק א: מבוא

 חלק ב: מפרט התכנים

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  24/10/2015