education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' אברהם דורון הוא החוקר המוביל בתחום העבודה הסוציאלית ומדיניות הרווחה בישראל כיום. בעבודתו הניח דורון את היסודות למחקר מעמיק, היסטורי ומשווה בתחומים מגוונים של העבודה, הסוציאלית ומדיניות הרווחה בישראל. בתשעת ספריו וביותר ממאה מאמרים מדעיים בחן דורון את המקורות ההיסטוריים של מדינת הרווחה בישראל, עמד על המצוקות החברתיות של אוכלוסיות החיות בעוני, העריך את דרך ההתמודדות של שירותי הרווחה עם מצוקות אלה, ובחן את המדיניות החברתית בישראל ואת דרכי השפעתה על חייהם של אזרחי ישראל בכלל ועל מי שחיים בעוני בפרט. הודות למחקריו האיכותיים, המאופיינים ביכולת הסתכלות וניתוח חריפים, זכה פרופ' דורון להכרה בינלאומית. את הידע הרב שרכש במחקריו הקנה פרופ' דורון לתלמידיו; הוא העמיד תלמידים רבים הממשיכים את מחקריו.

 

תרומתו של פרופ' דורון לתחום העבודה הסוציאלית ומדיניות הרווחה מתבטאת בשלושה תחומים עיקריים:

א. מדינת הרווחה והתפתחותה

במחקריו הניח דורון תשתית מוצקה להבנת התהליכים שהובילו להקמת מדינת הרווחה בישראל. עבודותיו מתארות ומנתחות את השירותים ואת המדיניות החברתית של תקופת היישוב והקמת המדינה, דרך התהליכים שהובילו להקמת הביטוח הלאומי ועד לשינויים המתרחשים בימינו אלה במדיניות הרווחה בישראל. ספרו של אברהם דורון, "מדינת הרווחה בעידן של תמורות" (מאגנס, 1995), הוא ספר יסוד לכל הרוצה להבין מהי מדינת הרווחה ומה הם עקרונות פעולותיה. ספרם של דורון וקרמר, "מדינת הרווחה בישראל" (עם עובד, 1992), הוא ניתוח מעמיק של האירועים והתהליכים שעיצבו את התפתחותה של מדינת הרווחה בישראל.

 

ב. מדיניות רווחה אוניברסאלית

עבודותיו של דורון בתחום הביטוח הסוציאלי (למשל, "בזכות האוניברסאליות: האתגרים של מדיניות חברתית בישראל", הוצאת מאגנס, 1995) לא רק מנתחות לעומק את דרכי הפעולה של הביטוח הסוציאלי, אלא גם מדגישות את עקרון האוניברסאליות ואת תרומתו לרווחת האוכלוסייה. מחקריו מדגישים את התועלת במדיניות רווחה אוניברסאלית שאינה בוררת בין אנשים אלא מגדירה מצבי מצוקה זמניים (מובטלים, נפגעי תאונות) או מתמשכים (זקנים, נכים) המזכים את האדם בסיוע ציבורי. בעבודותיו דורון מדגיש את הצורך בסולידריות חברתית ובדאגה למי שזקוקים לסיוע.

 

ג. שירותים חברתיים והשפעתם על רווחת הלקוחות

בשנות השישים פרסם פרופ' דורון מחקר ראשון מסוגו על תופעת העוני בישראל. מאז הוא המשיך לחקור את העוני ואת השלכותיו על חיי מי שסובלים ממנו. מחקריו עוסקים בהיקף העוני בישראל, בדרכי הפנייה לקבלת סיוע, באבטחת הכנסה לאורך זמן, במניעת השחיקה של ערך הגמלאות ובדפוסי ההתמודדות של העבודה הסוציאלית עם אוכלוסיות ייחודיות: ילדים, זקנים וחסרי הכנסה. מחקרים אלה לא רק הרחיבו את הידע, אלא אף שימשו בסיס חשוב לשיפור שירותי הרווחה בישראל.

 

פרופ' דורון תרם גם לעשייה הממשית בתחום המדיניות החברתית. הוא דחק בגורמים ממלכתיים להפוך את תחום הסיוע הכספי לזכות שבחוק ("הבטחת הכנסה"), לקח חלק נכבד בגיבוש "תכנית ביטוח סיעוד" בביטוח הלאומי, ולאחרונה הוא שוקד על גיבוש "סל צרכים" מוכר שעל פיו יוכל כל אדם לקבל סיוע ללא הצורך לפנות ולבקש עזרה.

 

אברהם דורון הוא ניצול שואה. הוריו ומשפחתו הקרובה אבדו כולם במחנות. כנער שרד לבדו ממחנות ההשמדה ועלה לארץ לבדו. בהישגיו ובתרומתו לחברה, תוך התגברות על תלאות אישיות, הוא מסמל את המיטב במקצוע העבודה הסוציאלית – יציאה ממצוקה כדרך לבנייה אישית ונתינה לאחר.

 

על כל אלה מוענק פרס ישראל בחקר העבודה הסוציאלית לשנת תשס"ד לפרופ' אברהם דורון.

 

 

השופטים

פרופ' יונה רוזנפלד, יו"ר

פרופ' חיה יצחקי

פרופ' ורד סלונים-נבו

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012