education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרס ישראל בחקר הספרות מוענק לפרופ' דב נוי על היותו מייסד הוראת הספרות העממית כתחום אקדמי בישראל, דבר ששינה את פני חקר הספרות העברית והוראתה באוניברסיטאות ישראל ובמערכת החינוך הישראלית בכלל. הוא היה חלוץ בהרחבת גבולותיה של הוראת הספרות והמחקר הספרותי: לשיטתו הספרות כוללת לא רק את הספרות הקנונית הכתובה אלא אף תחומי ביטוי משיקים וקרובים לה, כמו הספרות העממית המודפסת, הנרשמת בכתב-יד והמסופרת בעל-פה. מחקריו בספרות העממית נגעו תחילה בספרות התלמודית-מדרשית, שאותה למד באוניברסיטה העברית. במחקריו הצביע פרופ' נוי על הזיקות הבין-תרבותיות של ספרות חז"ל, הבאות לביטוי בשאילה הדדית של חומרים סיפוריים בין ישראל לתרבות האזור בתקופה העתיקה.

 

לאחר לימודיו לתואר דוקטור באוניברסיטת אינדיאנה בארה"ב שב פרופ' נוי לארץ להורות באוניברסיטה העברית בירושלים ולהקים בחיפה את ארכיון הסיפור העממי בישראל (כיום באוניברסיטת חיפה), שהוא מפעלו הגדול לכינוס המסורות הסיפוריות שבעל-פה של כל הקבוצות האתניות במדינה. מצד אחד אצר את המסורות המזרח-אירופיות, בעיקר ביידיש, של אנשי שארית הפלטה שאתם נפגש במחנות קפריסין, ובכך תרם להחייאת מסורת בית אבותיו מקולומאה שבגליציה. מצד אחר פנה לאיסוף שיטתי של המסורות של בני ובנות העליות מארצות ערב והמזרח והקים רשת של רושמים שאספו את המסורות הללו ובכך המשיכו את הקשר החי שלהם עם המסורות של ארצות המוצא כמשקל נגד לתהליכי אבדן התרבות שהיו תוצאה של תהליך מיזוג הגלויות המהיר. נוסף לכך יזם פרופ' נוי ועודד את רישום מסורותיהם של תושבי הארץ על מוצאיהם, לשונותיהם ודתותיהם השונות, שוב על-ידי בני ובנות התרבות עצמה. כך יצר פרופ' דב נוי מפעל כינוס ובסיס למחקר המבליט את תרומתן הייחודית של כל הקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית. כבר בשנות החמישים סבר דב נוי שהחברה הישראלית חייבת להיות חברה פלורליסטית שיובלט בה המשותף בלי שיימחה ויידחק השונה והייחודי. הוא הקים באוניברסיטה העברית את המרכז לחקר הפולקלור, ופעילותו כללה רישום מסורות מפי העם פשוטו כמשמעו, בדרך שהתוו חברי הוועדה האתנוגרפית של יווא בווילנה בין שתי מלחמות עולם. בכל שנות פעילותו בחן את התרבות הישראלית כרב-מערכת שדיאלוג דינמי ואינטנסיבי מתקיים בין כל אגפיה.

 

פרופ' דב נוי מילא תפקיד חשוב בהפצת הידע של הספרות העממית הישראלית והיהודית ברחבי העולם. נוסף לפעילותו המחקרית המובהקת ולפרסום מדעי של טקסטים סיפוריים עממיים יהודיים הוא הקדיש את עצמו לפעילות חינוכית בישראל ובחוץ-לארץ בהפצת הידע של הפולקלור היהודי, במיוחד של יהודי מזרח אירופה בלשון היידיש. הוא הקים דורות של תלמידים הממשיכים ללמד ולחקור את נושאי התמחותו באוניברסיטאות בארץ ובעולם ולהפיצם בקרב הציבור הרחב.

 

על כל אלה מוענק לפרופ' דב נוי פרס ישראל בחקר הספרות העברית והכללית לשנת תשס"ד.

 

 

 

השופטים

פרופ' ניצה בן-דב, יו"ר

פרופ' יואב אלשטיין

פרופ' זיוה בן-פורת

פרופ' גלית חזן-רוקם

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012