education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 
 

האמן פרופ' פנחס כהן גן הוא מחשובי היוצרים בישראל בארבעת העשורים האחרונים. הוא פעל בתחומים שונים של האמנות החזותית ותרם לה, תמיד כפורץ דרך, תרומה מרשימה ומשמעותית מבחינת איכותה והיקפה.

 

כהן גן הוא יוצר אוונגרדי שבכל אחד מפרקי יצירתו - מן הפעילויות המושגיות והסמליות בראשית שנות השבעים ועד לציור שהקדיש לו את העשורים האחרונים - ביקש לחרוג מן הגבולות שהציבו המסורת והמוסכמות. יצירתו היא בדיקה בלתי פוסקת ובלתי מתפשרת של אפשרויות האמנות להציע אמירה משמעותית באמצעות כליה על המציאות ועל מעמדו של האדם מול מורכבותה האינסופית. אמונתו בחובת האמנות להתמודד עם מגוון תחומי הידע האנושי וסקרנותו האינטלקטואלית שלא ידעה שבעה היו בשורש המאמץ ההרואי שלו לנסח שפת-על אמנותית המחברת בין האמנות, התרבות והמדעים.

 

כאמן בעל מחויבות חברתית עמוקה בצד העניין הגדול שלו בתרבות עסק כהן גן ביצירתו, בכל שלביה ורבדיה, באופן מעמיק ומקורי בשאלות הליבה של הקיום הישראלי. כמי שחווה באופן אישי את חוויית ההגירה הוא חקר, באמצעות הכלים האמנותיים שיצר, את מהותה של שאלת הזהות התרבותית ואת יכולתה לשמור על מובהקותה ולשרוד בסביבה זרה. המתח התרבותי בין מזרח למערב היה השראה לרבות מעבודותיו, שבהן ביקש להפיג את הממד הלעומתי של המתח הזה ולראות בו מקדם של מציאות רוחנית מאחדת, מורכבת ונעלה יותר, שבה יהיה לתרבות המזרחית המקום שהיא ראויה לו.

 

ההישג האיכותי הגדול של יצירתו של כהן גן נשען על הצלחתו להקיף באמצעותה מנעד מרשים ומורכב מאין כמוהו של חוויות, תחומי התייחסות וגישות – לעתים מנוגדות - מן הקונקרטי למושגי, מן השיטתי ליצרי, מן החברתי למטפיזי ומן החושני לרוחני ולהפיק מן המפגש הדרמטי של הניגודים הללו אחדות של משמעות ומסר. 

 

החשיבות הגדולה שהוא נותן להשכלה הבינתחומית ולחשיבה התיאורטית שבה הוא רואה נדבך הכרחי של היצירה האמנותית הביאה אותו לחיבור כמה ספרים המבוססים על השילוב המיוחד לו בין מחקר שיטתי לבין עשייה אמנותית. לכן הוא בחר להגדיר את עצמו כ"מדען, חוקר ואמן טוטאלי".

 

כהן גן היה תקופה ארוכה מורה לאמנות שטיפח את תלמידיו במסירות והוריש להם את ציווי המחויבות ליצירה ואת האופן שבו תפס הוא עצמו את מעשה האמנות כדרך-חיים וכסוג של עבודת קודש.

 

כהן גן מגלם באישיותו ובהתנהלותו האמנותית והאזרחית את מיתוס האמן האוונגרדי הטוטאלי, המגויס באופן מלא ליצירה, שאינו מתפתה לכוח ולהצלחה – זה המקדיש את חייו לאמנות אף במחיר אישי כבד.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את האמן פרופ' פנחס כהן גן ראוי לפרס ישראל בציור לשנת תשס"ח.

 

 

 

השופטים:

מר יונה פישר, יו"ר

ד"ר גליה בר-אור

מר יגאל צלמונה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012