education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
משימות ביצוע
 

מאגרי המשימות מאגדים בתוכם משימות ביצוע בתחומי הדעת השונים. אלה הן  משימות ביצוע מורכבות, אינטגרטיביות, המייצגות היבטים שונים של תכנית הלימודים. המשימות נועדו להערכה פנימית בית ספרית במטרה לעצב את תהליכי הלמידה וההוראה. תהליכים אלה מערבים איסוף נתונים ומידע על מגוון רחב של כישורים ומאפשרים פירוש ראיות והסקת מסקנות לגבי המשך תהליכי ההוראה והלמידה.

 

המשימות מיועדות להעריך תהליכים ותוצרים, כמו גם כישורי למידה מורכבים, כגון: ראייה רב-כיוונית, פתרון בעיות, נקיטת עמדה, חשיבה ביקורתית, הסקת מסקנות, תכנון תהליכים ומציאת קשרים. המשימות מתייחסות גם לדרך ארגון הלמידה של לומדים: ביחידים, בזוגות, בקבוצות, ויש משימות שנעשה בהן שילוב של האפשרויות.

 

 

תחום דעת

אוכלוסייה

מאגר משימות הביצוע

לדוברי עברית

לדוברי ערבית

שפת אם עברית

יסודי

כיתות ג'-ד'

מאגר המשימות

 

יסודי

כיתות ד'

משימות לעידוד כתיבה

 

 

יסודי

כיתות ה'-ו'

מאגר המשימות

חט"ב

מאגר המשימות בלשון, בהבנה ובהבעה 

 

 

מאגר משימות להבעה בעל פה

 

 

שפת אם ערבית

יסודי

כיתות ד'-ה'

-

מאגר המשימות

מדע וטכנולוגיה

יסודי

כיתות ג'-ו'

מאגר המשימות

מאגר המשימות

חט"ב

כיתות ז'-ח'

כיתה ז'

כיתה ח'

כיתה ז'

כיתה ח'

אנגלית

יסודי

כיתות ה'-ו'

מאגר המשימות

מאגר המשימות

חט"ב

מאגר המשימות

חט"ב

ערכה להערכת השפה הדבורה באנגלית

חדש!

תרבות יהודית-ישראלית

 

יסודי וחט"ב

כיתות ג'-ח'

מאגר המשימות

תושב"ע

יסודי

כיתות ג'-ה'

מאגר המשימות

 

  תורה

יסודי

כיתות ג'-ו'

מאגר המשימות

 

 

קישור למבחנים ויחידות הערכה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/03/2022    

עדכוני rss