education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבדק ממוחשב - מבדק עמי"ת (ערכה למיפוי תלמידים) תשפ"ד
שפת-אם עברית
 

מבדק עמי"ת בשפת-אם עברית לכיתה ז' הוא כלי להערכה פנימית מעצבת שמועבר בתחילת השנה שמועבר לתלמידים על ידי צוות בית הספר, ותוצאותיו הן לשימוש פנימי בית ספרי. מטרת המבדק היא למפות את היכולות השפתיות־אורייניות של תלמידים עם המעבר לחטיבת הביניים כדי לקדם את הידע השפתי הנחוץ כתשתית ללמידה. את פיתוח המבדק מלווה וועדת היגוי.

המבדק בגרסה חדשה ממוחשבת! בגרסה הממוחשבת חלק נרחב מהבדיקה נעשית באופן אוטומטי במערכת. חומרים אודות המערכת הממוחשבת וכלי עזר למורה נשלחו לבתי הספר.

המבדק נערך בשתי פעימות במחשב (90 דקות לכל פעימה): בפעימה הראשונה בודקים אוצר מילים (פרק ממיין) והבנת הנקרא, ובפעימה השנייה בודקים הבעה בכתב.

תוצאות המבדק יסייעו למורים לזהות תחומי חוזק וקושי אצל התלמידים ויאפשרו תכנון יעיל של הוראה והתערבות המתאימים לכל תלמיד ולכלל הכיתה.

המבדק מיועד להעברה בבתי הספר שבתכנית אל"ה. לפרטים על התכנית ראו בקישור.

המבדק יועבר בבתי הספר במהלך חודש ספטמבר. הרשמה להשתתפות במבדק תיעשה בתיאום עם המת"לית של בית הספר.

להשתתפות במבדק, יש למלא פרטים בטופס רישום מורים.

חומרי עזר נוספים:

 תיאור מבדק עמי"ת

 הנחיות להעברת המבדק

 עמיתית כיתתית

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/08/2023    

עדכוני rss