education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
עם פרסום התקנון
 

תקנון שירות עובדי הוראה הוכן ע"י לשכת הממונה על תנאי

שירות עובדי הוראה במשרד החינוך. התקנון מכיל פירוט של תנאי השירות והשכר של עובדי הוראה ומקיף את מכלול הנושאים תוך התייחסות לרבדי החינוך ולמגזרים השונים.

מה מכיל התקנון?

כיום מכיל התקנון על ארבעה - עשר הפרקים שבו, פרק כללי ובו נושאים שונים החלים על כלל עובדי ההוראה, כגון: שכר, תוספות, קצובות וגמולים למיניהם, התפטרות ופיטורי מורים, אופן קביעת דרגה וותק. שאר הפרקים ערוכים בהתאם לרמת החינוך שבה מועסק עובד-ההוראה (גננות, מורים בבתי-ספר יסודיים, עובדי הוראה בתפקידי ניהול, בתפקידי הדרכה ופיקוח וכו'), בפרקים אלה ההתייחסות היא ספציפית לנושאים המייחדים את רמת החינוך שבה מדובר (כגון: הגמולים המיוחדים לכל אחד מנושאי התפקידים השונים, אופן מינויו והגדרת תפקידיו).

למי יוכל התקנון להיות לעזר?

התקנון יוכל להיות לעזר לכל העובדים בחינוך ובהוראה ולכל הגורמים המטפלים בעובדי-הוראה, לרבות עובדי משרד החינוך, הרשויות המקומיות, הבעלויות השונות, מנהלי בתי - ספר, נושאי תפקידים שונים במערכת החינוך, פרקליטים בפרקליטות המדינה, בפרקליטויות המחוז ועורכי דין המייצגים עובדי הוראה.

תוקף משפטי של התקנון

הנוסח, התחולה והחלות המחייבים של ההוראות שבתקנון הם הנוסח והתחולה של המקורות המאוזכרים בו ארבעה - עשר הפרקים של התקנון עברו במשך השנים שינויים ועדכונים רבים והם ימשיכו להתעדכן מעת לעת. יש לציין כי איננו מעדכנים את הסכומים המופיעים בתקנון וזאת בשל תכיפות השינויים. לצורך עדכוני הסכומים באופן שוטף יש לפנות ללשכה.

הערה: בכל מקום שבו כתוב "ב%‏ מהשכר המשולב", הכוונה לכל המרכיבים המהווים בסיס חישוב לגמולים, להוציא מקרים בהם כתוב מפורשות שמדובר בשכר משולב בלבד.

 

                                                      

 

                                       הממונה על תנאי שירות עובדי הוראה                        

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/05/2014  

עדכוני rss