education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
7 עובדי הוראה בתפקיד ניהול
 
‏7.6 מנהל
 
7.6.3 הגדרת תפקידים
 
7.6.3.2 מנהל בית-ספר על-יסודי (1)
 

1 א.מנהל בית-הספר, בשיתוף עם מורי המוסד, דואג לעיצוב דמותו ולקביעת דרכו

       החינוכית של המוסד שהוא ממונה עליו, בהתאם למטרות החינוך שנקבעו על-ידי

       משרד החינוך התרבות והספורט ובהתאם ליעדים שנקבעו למוסד על-ידי הבעלות.

    ב.המנהל עושה להעמקת המחשבה הפדגוגית בבית-ספרו, ומתפקידו ליזום, לתכנן ולבצע

       הצעות לשיפור שיטות ההוראה והחינוך.

    ג.כן אחראי מנהל בית-הספר בפני משרד החינוך התרבות והספורט ובפני בעלוּת בית-

      הספר למהלך התקין והסדיר של הלימודים, לפעולות החינוכיות והחברתיות, לשמירת

      רכוש בית-הספר ולפעולות הכספיות בתחום שנקבע לו על-ידי בעלוּת בית-הספר.

      מנהל בית-הספר הוא החותם על כל המסמכים שבתחום פעולתו המחייבים את בית-

      הספר, ובייחוד על תעודות גמר ועל תעודות מעבר לסוגיהן.

 

2 מנהל בית-הספר אחראי להפעלת תכניות הלימודים שאושרו על-ידי המשרד ועליו לפקח

   על ביצוען.

 

3 המנהל, או מי שמונה על-ידו, עורך את מערכת השעות למוסד כולו ולכיתות, בהתאם

   להוראות משרדנו ובמסגרת השעות שהוקצבו לבית-הספר על-ידי הבעלוּת.

 

4 המנהל מייצג את בית-הספר כלפי כל אחד מהגופים הבאים, בהתאם לתחומים שהם

    מופקדים עליהם: משרד החינוך התרבות והספורט, הרשויות המקומיות והבעלוּיוֺת.

    כמו כן המנהל מייצג את בית-הספר שבהנהלתו - כלפי ההורים, הציבור ומוסדות

     חינוך אחרים.

 

5 א.המנהל קובע את הסדרים הכלליים בבית-הספר בהתאם להוראות.

   ב.בעניינים עקרוניים, המנהל מתייעץ עם המועצה הפדגוגית.

 

6  המנהל קובע את סדרי קבלתם של התלמידים החדשים לבית-הספר ואת הרכב הכיתות,

    בהתאם להוראות המשרד ולפי הנחיות הבעלוּת.

 

7  המנהל מציע לבעלוּת על בית-הספר, בהתייעצות עם המורים, הצעות להעשרת הציוד

    והמִתקנים במוסד (ספריות, חדרי מקצוע, מעבדות, בתי-מלאכה, מִתקני ספורט, דשאים

    ועצי נוי, מכונות חקלאיות, שטחי חקלאות וכיו"ב).

 

8 א.המנהל יוזם ומארגן, בעזרת הממונים על-ידו, פעולות חברתיות-חינוכיות מחוץ

      למערכת השיעורים, בתיאום עם הבעלוּת; הוא דואג לטיפוח חברת התלמידים, לחינוך

      המשלים, לביצוע פעולות חינוכיות לכלל התלמידים (טיולים, מסעות, מחנות,

      מסיבות, אירועי ספורט וכו') ולקשרים עם תנועות הנוער.

   ב.המנהל דואג למהלך התקין של העבודה החינוכית; למשל:

           (1)טיפוח החינוך הלאומי-הציוני, האזרחי והקהילתי בקרב התלמידים, ובבית-

               הספר הממ"ד - גם טיפוח החינוך הדתי.

            (2)ריכוז הטיפול בפרט (הן לגבי בעיות לימודיות והן לגבי בעיות חברתיות

                 חינוכיות) וכדומה.

            (3)טיפוח הוויי בית-הספר, כגון קישוט, מִפקדי בוקר, ארגון ההפסקות, ובבית-

                הספר הממ"ד - גם טיפוח ההוויי הדתי, ארגון התפילה וקיום מצוות.

 

9  המנהל ייענה להזמנות של משרד החינוך התרבות והספורט ושל הבעלויות - לכנסים,

    לפגישות ולישיבות של ועדות המאורגנות על-ידם.

 

10 א.המנהל משתתף, בתוקף תפקידו, בישיבות הוועד המפקח או כל גוף אחר הממונה על

        בית-הספר, ומביא בפניו את בעיות המוסד.

     ב.בבית-הספר שבבעלות רשות מקומית משתתף המנהל, בתוקף תפקידו, בישיבות רשות

        החינוך המקומית הדנות בענייני בית-הספר שבהנהלתו, מקיים קשר מתמיד עם

        המחלקה לחינוך, ומביא בפניה את בעיות המוסד.

 

11 המנהל מכין ומגיש לבעלוּת על בית-הספר נתונים הדרושים לעיבוד התקציב לאחזקה

     שוטפת של המוסד ולפיתוחו לטווח ארוך, והוא אחראי לביצוע התקציב שנקבע על-ידי

     הבעלוּת.

 

12 א.המנהל מדווח על פעולתו במשך שנת הלימודים למשרדנו. בסוף שנת הלימודים המנהל

         ממציא דו"ח מסכם, תמציתי, על השנה השוטפת, וכן את תכניות העבודה לשנה הבאה,

         כפי שהתבקש ובהתאם להוראות המשרד. העתק מהדו"ח המסכם מועבר לבעלוּת על בית-

         הספר.

     ב.המנהל מתכנן את העבודה הפדגוגית בבית-ספרו, תכנון שנתי ותכנון לפי זמנים.

 

13 המנהל אחראי לעבודה התקינה של המועצה הפדגוגית בבית-ספרו, מְזַמן אותה לישיבות

     הנקבעות, בדרך-כלל, במועדים קבועים מראש, יושב בראשה ואחראי לביצוע החלטותיה.

 

14 המנהל ממנה את הוועדות המקצועיות וועדות אחרות המורכבות ממורי המוסד, וקובע

     את מרכזיהן. החלטות הוועדות טעונות אישור של המנהל.

 

15 א.המנהל מציע ומייעץ לבעלוּת לגבי המינויים והפיטורים של סגן המנהל וחבר המורים

        במוסד.

     ב.המינויים או הפיטורים נעשים על-ידי הבעלוּת על בית-הספר לפי הצעת המנהל,

       בהתאם להלכות קבלת עובדים ופיטוריהם.

 

16 א. המנהל קובע את שטחי פעולתם ואת תחומי סמכויותיהם של סגניו ועוזריו, אולם אין

         הוא פטור מהאחריות למילוי אותם התפקידים.

     ב.בהיעדר המנהל (מסיבת מחלה, שירות מילואים וכו') ממלא את מקומו הסגן, שנתמנה

        לצורך זה על-ידי המנהל ועל דעת הבעלות, או מי שנתמנה על-ידו למלא תפקיד זה.

 

17 המנהל מציע לבעלוּת על בית-הספר לְמנות או לפטר את עובדי המִנהל והמשק. המינויים

     או הפיטורים נעשים על-ידי הבעלות על בית-הספר, בהתאם לתקנות המחייבות.

 

18 א.לקראת כל שנת לימודים המנהל קובע את מחנכי הכיתות ואת הכיתה לכל מחנך.

     ב.לקראת כל שנת לימודים המנהל קובע במסגרת התקן, את מרכזי המקצועות וכן את

        שאר נושאי התפקידים החינוכיים (להוציא נושאי תפקידים שמינוים פורט בסעיפים

         15 ו - 17).

 

19 א.המנהל קובע לכל מורה בבית-הספר, בכל שנה, את המקצועות ואת הכיתות שעליו

         ללמד, במסגרת משרתו שנקבעה על-ידי הבעלוּת.

     ב.סידור העבודה נקבע על-ידי המנהל בהתאם לצרכים הפדגוגיים של בית-הספר ובהתחשב

        ברישיונות ההוראה שבידי המורים ובמשאלותיהם (ובשעת הצורך, בתיאום עם

        הפיקוח).

      ג.שעות ההוראה של המנהל נקבעות בהתאם למספר הכיתות בבית-הספר, אולם בכל מקרה

        על המנהל ללמד לפחות 6 שעות, אלא אם כן ישוחרר מתפקיד ההוראה מסיבות

        מיוחדות לתקופה מסוימת.

 

20 א.המנהל מבקר בשיעורי המורים, בעיקר בשיעורי המורים החדשים שלא הגיעו למעמד של

        קביעוּת, בדרך-כלל לפי תכנית ערוכה מראש ולפחות פעם בשליש, ומגיש להם סיוע

        והדרכה בעבודתם.

     ב.רצוי שהמנהל יבקר בכל יום בשיעור אחד לפחות.

     ג.לפי דרישת המורה יקיים המנהל שיחה אתו על הביקור.

 

21 המנהל דואג למילוי המקום של המורים החסרים.

 

22 המנהל קובע את סדרי העבודות בכתב (חיבורים, מבחנים וכיו"ב), לפי הוראת משרד

     החינוך התרבות והספורט ובעצה אחת עם המורים ועם מחנכי הכיתות. כן קובע המנהל

     את מועדי הבחינות והמבחנים, מפקח על מתן העבודות, על החזרתן במועד ועל דרך

     תיקונן. המנהל בודק את דו"חות המורים על העבודות בכתב, וקורא לפי הצורך עבודות

     תלמידים.

 

23 המנהל רשאי לתבוע מהמורה, לפי שיקול דעתו, את הנתונים ששימשו יסוד לציון או

     להערכה של התלמיד.

 

24 המנהל קובע עתים לפגישה עם הורי התלמידים ועם ועדי ההורים. לפי הצורך הוא קובע

     גם פגישות עם ציבור הורי התלמידים בכיתה מסוימת או בקבוצת כיתות או עם הורי

     התלמידים במוסד כולו.

 

25 המנהל דואג שפרטים על התלמיד הקשורים בלימודיו ובהתנהגותו בחברה ובבית ההורים

     יירשמו באופן שוטף בכרטיס התלמיד. כרטיס זה הוא סודי, והמנהל קובע סידורים

      שימנעו בעד אנשים שאינם מוסמכים לכך לעיין בכרטסת.

 

26 המנהל אחראי לפעולתו הסדירה של השירות הרפואי בבית-הספר, למילוי הוראות

     הבטיחות, נוהל תאונות והג"א וכו' - על דעת הבעלוּת ולפי הוראות הגורמים

     הממלכתיים הקובעים בכל אחד מהתחומים האלה.

 

27 א.אין המנהל רשאי לקבל עבודה נוספת בשעות עבודתו בבית-הספר, אלא אם כן הותר

        לו הדבר בכתב על-ידי בעלות בית-הספר.

     ב.אין המנהל רשאי לקבל בבית-ספרו תפקידים בשכר נוסף לתפקיד הניהול (כגון ריכוז

        מקצוע וכד'), אלא באישור הבעלות והפיקוח.

 

28 המנהל בבית-הספר הדתי ידאג גם לארגון תפילת "שחרית" ו"מנחה" בבית-הספר, לבנים

     ולבנות, בשיתוף מורים ומורות, ולטיפוח קיום מצוות במוסד (הבטחת סדרים נאותים

     לנטילת ידיים ולברכת המזון; יצירת תנאים לקיום מצוות - בטיול, בשירות לאומי,

     במחנה וכיו"ב.

 

 
אסמכתא : חוזר מנכ"ל מיוחד ו' (התשנ"ה)‏‏
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/06/2021  

עדכוני rss