רבי יצחק יוסף מקורביל
המאה ה- 13
 

 

חכם הלכה מצרפת שחי במאה ה-13. חתנו של ר' יחיאל מפריס, נתפרסם בחסידותו. ידוע בזכות חיבורו "ספר מצוות קטן" (=סמ"ק), שהיה ספר לימוד לשאינם תלמידי חכמים ופורטו בו כל המצוות הנהוגות בימיו בשילוב משלים, פרקי מוסר ודברי אגדה. חיבורו נשען על ספרו של ר' משה מקוצי סמ"ג (=ספר מצוות גדול) אלא שהושמט ממנו משא ומתן הלכתי נרחב. הספר חולק ל"שבעה עמודים" כמניין ימי השבוע. ספרו זכה לתפוצה גדולה והיו מן הראשונים שקבעו כי במקום תחינות ותהילים רצוי לקרוא יום יום בספר זה. על אף ייעודו העממי של הספר נוספו על הספר הגהות שונות והפך להיות למקור המקובל על הפוסקים.

(לפי, לקסיקון אנציקלופדי חדש, אישים, (עורך: דוד שחם), תל אביב, תשנ"ז עמ' 406).