education - חינוך האגף לחינוך יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
סביבות למידה לקידום למידה משמעותית ופיתוח תפקודי לומד
 

ההנחה היא כי למידה יכולה להתקיים בכל זמן ובכל מקום. ואולם כדי שתתרחש למידה משמעותית נדרשת סביבה המאפשרת אותה.  מכיוון שחלק גדול משגרת הלמידה מתרחש בין כותלי הכיתות ובית הספר, מובא בזאת כלי להתבוננות בסביבת הלמידה בהם כמאפשר חיוני לקיום תהליכי למידה משמעותיים ופיתוח תפקודי לומד וכביטוי להם.


להלן כלי למיפוי תפקודי לומד נדרשים ובחינה מעמיקה כיצד הפיתוח של תפקודי הלומד בא לידי ביטוי בסביבת הלמידה בכיתה ובבית הספר.

מטרת הכלי:

 1. ליצור מודעות למאפייני סביבת למידה המזמנת למידה משמעותית ומבטאת אותה
 2. לסייע בהכוונת הצוותים החינוכיים בעיצוב הסביבה
 3. לספק נתונים על הסביבה הקיימת כדי להגדיר את צרכי הפיתוח של הסביבה ולבנות תכנית פעילות רב שנתית ושנתית לעיצובה.
  בכלי יש התייחסות לתנאים החומריים, לציוד ולריהוט, להתנסויות ולתהליכים המזומנים, לתוצרים ולהערכתם.


ניתן להסיק מאיסוף הנתונים באמצעות הכלי לגבי:

 • מקומם ותפקידם של התלמידים: מגיבים ומופעלים או/ו מעורבים ויוזמים
 • המרחב החברתי והרגשי: התייחסות לפרט, אינטראקציות ויחסי גומלין, מוגנות וביטחון
 • הקשר בין המרחבים השונים (חברתי-תרבותי, רגשי, חומרי-תוכני, ארגוני)
 • התכנים הנלמדים
 • פיתוח התפקודים
 • חווית הלמידה של התלמידים
 • העקרונות שלפיהם מעוצבת ומאורגנת הסביבה

 

 סביבות למידה לקידום למידה משמעותית ופיתוח תפקודי לומד

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/06/2014