education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
דבר המפקחת הממונה על יישום חוק זכויות התלמיד
"לחנך אדם להיות אוהב אדם" ממטרות החינוך
 

בית ספר כבית חינוך מפנה את החינוך ליעדים שלנו בחינוך כך שעל כל אדם לכבד כל ילד וילדה, גם את הזולת לצידו ואף לחוש אחריות לזולת. עלינו לחנך את כל התלמידים להכיר את עצמם ולפתח בם אמונה בערכם .
לבית חינוך באים תלמידים ללמוד מרצון, מאהבה, מתוך אתגר כאשר אכפתיות אנושית עוטפת כל ילד וילדה ומספקת להם את האמון ביכולתם, ההגנה והאהבה ללא תנאי מוקדם.

זכויות יש לכל אדם. בכל גיל, בכל שיוך. תלמידים תלויים במורים וזקוקים להגנתם ומצד שני תלמידים הם בני אדם שלמים בעלי רגשות משאלות ורצונות ,אלו בני אדם הנמצאים בשלבי התפתחות שונים , כל אחד בקצב משלו כל אחד בדרך משלו.

הזכויות המוענקות לתלמידים אינן מוענקות להם בחסד כי אם בזכות - בזכות היותם בני אדם וילדים. בצד אותן זכויות קמה חובה להורים,למורים ולמדינה לאפשר ולקדם את יישומן ואת מימושן.

"...נושא זכויות הילד עוגן עד היום בסדרה של אמנות ומסמכים בינלאומיים,בחוזרי מנכ"ל ובחוק זכויות התלמיד. המסמך הבינלאומי החשוב ביותר בתחום זה הוא האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד, שנחתמה ...שנכנסה לתוקף לאחר אשרורה על ידי ממשלת ישראל אשר מחויבת להתאמת חוקי המדינה להוראותיה של האמנה. אנשים צעירים ומבוגרים צריכים לדעת מה הן זכויותיהם, מדוע הן חשובות ומה הן הדרכים לממשן, במיוחד בבית הספר. ילדים הגדלים כנושאי זכויות ידעו לכבד זכויות של אחרים בחברה שבה הם חיים ולהעניק להם זכויות אלה...."
(חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003)

ההחלטה לקדם אינטרסים המיוחדים לילד למען עתידו אינה רק החלטה מוסרית כי אם גם החלטה שיש בצידה חישוב תועלת: ההגנה על הילד והעשייה הפעילה לקידום האינטרסים שלו מתורגמת לשפת הזכויות; הזכויות הללו מבטיחות כי אם ימוממשו, תצמח מכך תועלת הן לילד האינדוידואל, והן לחברה כולה.

זכויות לילדים זאת אומרת לספק אמון, אדיבות כבוד ואהבה - אין פירושו להתיר גבולות פירושו במסגרת של גבולות להיות זהירים בכבודם וחירותם. פירושו להיות גמישים לכל ילד על פי צרכיו, פירושו לשתף ילדים בהחלטות הן על המטרות והן בדרך למימושם בתהליך של בניית הסכמות למימוש זכותו של כל אדם בבית הספר ומחוצה לו.
מקום בו זכויות התלמידים ממומשות הוא בית חינוך- בית תומך לכל התלמידים,שם הם מרגישים רצויים,אהובים ושייכים.

חוק זכויות התלמיד נחקק בשנת 2000 , נתמך על אמנת זכויות הילד,חוקי חינוך, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוקים אחרים המגינים על ילדים ובני נוער.
כוונתו של החוק להבטיח את זכויות התלמידים הנמצאים בסמכות וברשות עובדי ההוראה, יחס של כבוד הנו חלק מרכזי מאוד בתפיסה החינוכית -תרבות הזכויות בבית הספר, והוא תנאי הכרחי לקיומן של זכויות כל השותפים לחינוך :תלמידים, מורים,הנהלה,הורים, קהילה .

תחום האחריות שלי כממונה על יישום חוק זכויות התלמיד הוא החל מגיל חינוך חובה ועד להיות הנערה והנער בוגרי מערכת החינוך .

 

                  

בברכה,

               

טובה בן-ארי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/11/2018