education - חינוך מנהל חברה ונוער זכויות התלמיד

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
זכויות תלמידים - תשע"ט
יום זכויות הילד הבינלאומי  - כללי
 

 ב- 20 לנובמבר נציין בישראל את יום זכויות הילד הבינלאומי ה- 29, יום ההולדת לאמנה הבינלאומית לזכויות ילדים ונוער בעולם. האמנה היא מסמך בעל תוקף בינלאומי המחייב את מדינת ישראל כמו את כל מדינות העולם, והיא כוללת קשת רחבה וכוללת של זכויות של ילדים.

 

מדינת ישראל אשררה את האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, משמע היא מכירה בזכויות הילד ומטילה חובה על ההורים ועל המדינה ליישם אותן. זכויות ילדים הן חלק ממדיניות אזרחית וחינוכית רחבה ומשמעותית גם במשפט הישראלי, ומוגנות בחוזרי מנכ"ל ובחוקים שונים. זוהי תפיסה בעלת אופי מוסרי - ערכי מובהק אך בהיותו של הילד קטין, חלות על היקף הזכויות שלו מגבלות מיוחדות ויש לו זכויות נוספות כקטין.

 

לצרכי אמנה זו, נקבע שילד פירושו "כל יציר אנוש מתחת לגיל שמונה עשרה, בלתי אם נקבע גיל הבגרות קודם לכן על פי הדין החל על הילד. המדינות יכבדו ויבטיחו את הזכויות המפורטות באמנה זו לכל ילד שבתחום שיפוטן, ללא הפליה משום סוג שהוא".

 

חובה עלינו ללמוד וללמד את האמנה הבינלאומית לזכויות הילד/ה , גם בזיקה לתחומי הלימוד השונים במוסדות החינוך כתשתית חינוכית  לזכויות , אחריות וחובות באורח החיים החינוכי.

 

  האמנה הבינלאומית לזכויות הילד בחלוקה לנושאים

 

תוכניות -

 

  הזכות להשתתפות והבעת עמדה

 

  השיעור הגדול – שיעור שנתי משותף - זכויות לשיתוף  והזכות להשתתפות

 

  תוכנית הסברה - זכויות בני נוער בעבודה

 

  תוכנית הסברה ומניעה - זכויות הקטין בהליך הפלילי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/11/2018